У школи постоје следећи органи:

 • Органи управљања

  • Школски одбор чини по три представника из редова савета родитеља, наставничког већа и јединице локалне самоуправе
  • Директор школе
  • Савет родитеља чине представници родитеља из сваког одељења у школи

 

 • Стручни органи

  • Наставничко веће чине наставници и стручни сарадници
  • Одељенско веће чине наставници који изводе наставу у одређеном одељењу
  • Стручно веће чине наставници који изводе наставу из групе сродних предмета
  • Стручни актив за развојно планирање чине представници наставника, стручних сарадника, јединице локалне самоуправе и савета родитеља
  • Стручни актив за развој школског програма чине представници наставника и стручних сарадника
  • Педагошки колегијум чине представници стручних већа и стручних актива

 

 • Стручни тимови

  • Инклузивни тим школе
  • Тим за безбедност
  • Тим за самовредновање